Ochrana osobných údajov – newsletter

Súhlas so spracovaním Vašej emailovej adresy (ďalej len „osobné údaje“) je právnym základom pre spracovanie údajov a je udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je Feyars.com, emailový kontakt: ars@feyars.com (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zaradenie do databázy Prevádzkovateľa a zasielanie informácií najmä o novinkách Prevádzkovateľa (newsletter), čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné.

Pri spracovaní Vašich osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa (ak bude poverený), ktorým môže byť poskytovateľ technického riešenia pre zasielanie newsletteru alebo ktorý pre Prevádzkovateľa sám zabezpečuje správu newsletterových kampaní alebo správu jeho webových stránok a CRM systémov.

Ako dotknutá osoba máte predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak máte za to, že Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Prevádzkovateľ (Feyars)

Stránku www.feyars.com s internetovým obchodom prevádzkujú a spravujú zakladateľka Feyars a spolupracovníci Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje je Feyars, emailový kontakt: ars@feyars.com (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Feyars“).

Vaše osobné údaje budú spracované po dobu trvania Vášho záujmu o zasielanie newsletteru, teda po dobu trvania účelu spracúvania, pričom svoj súhlas so spracovaním týchto údajov môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe žiadosti adresovanej Feyars písomne, prostredníctvom elektronickej pošty.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa (ak bude poverený), ktorým môže byť poskytovateľ technického riešenia pre zasielanie newsletteru alebo ktorý pre Prevádzkovateľa sám zabezpečuje správu newsletterových a iných kampaní alebo správu jeho webových stránok a CRM systémov.

Kontaktné a obchodné údaje:

Kontaktovať nás môžete na sociálnych sieťach na našich stránkach a profiloch (Facebook, Instagram) a prostredníctvom elektronickej pošty: ars@feyars.com

Obchodné údaje:

Andrea Speváková Fejzovic – Ada S. Fey
IČO: 51 092 557
DIČ: 3120198092
IČ DPH: SK3120198092

Korenšpondenčná adresa:

Rozvodná 2960/7
831 01 Bratislava
Slovenská republika

Bankové spojenie:
MBank
Andrea Speváková
SK30 8360 5207 0042 0630 0744
BIC(SWIFT): BREXSKBX

V prípade akýkoľvek zmien obchodných, bankových a kontaktných údajov, tieto budú bezodkladne aktualizované.

Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak máte za to, že Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Návrat hore